همیشه پرازمهربانی بمانیم؛

همیشه پرازمهربانی بمانیم؛
حتی اگرهیچ کس قدرمهربانی مان رانداند
این ذات وسرشت ماست

خدایی داریم که به جای همه برایمان جبران میکند