هر کاری واست کردم آخر گفتی نامردم

دنیامو پای تو دادم
رفتی ندیدی موندم با دردم
تو میگفتی با من میمونی
این نبود جوابِ خوبیایی که من
به تو کردم
لفظِ بدی اومدی
گفتی بم خوش اومدی
باشه میرم ببینم
کی به جزمن میاد سراغت
هر کاری واست کردم
آخر گفتی نامردم
باشه میرم ببینم
کی جامو میگیره تو قلبت
قلب من بی تو شکست
عشقی که بعدِ تو به گِل نشست
تو ندیدی دلِ دیوونم
چشاشو روی همه عشقا بست
لفظِ بدی اومدی
گفتی بم خوش اومدی
باشه میرم ببینم
کی به جزمن میاد سراغت
هر کاری واست کردم
آخر گفتی نامردم
باشه میرم ببینم
کی جامو میگیره تو قلبت