میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی

میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی هستی

تو وجودم از عشق تو درد میکشم قلبم از دیدنت درد میکشد

پس تو کجایی که قلب من را آرام کنی عشقم