من هرگز نمی گویم در هیچ لحظه‌ای از این سفر دشوار، گرفتار ناامیدی نباید شد.
 من می‌گویم: به امید بازگردیم، قبل از اینکه ناامیدی، نابودمان کند...