عشق وقتی می آید مثل سیل می آید,
آسمانی و ناگهانی, در  سیل غرق خواهی شد ودر عشق, قربانی ..
سیل و عشق شبیه هم اندِ, دقیقا معلوم نیست که این دو بلای آسمانی اند, یا رحمت الهی,....