میخواهمت که خواستنی تر از هر کسی

عشق در یک نگاه دستای تو گرفتن دست های تو به من آرامش میدهدپس همیشه کنارم بمون