عشق تو مانند کبوتری از آسمان من پر کشید

عشق تو مانند کبوتری از آسمان من پر کشید . و هیچوقت بازنگشت

من همیشه مثل پناهگاهی بودم که کبوتر های عشق در آن

لانه میساختند و خوش بودن ولی یک روز آن پرندگان همگی رفتند