عالی ترین روزهای من وقتی که تو را میبینم خیلی دوست داشتنی هستی وقتی تو را میبینم قلبم تند تند میزنه خیلی خوست دارم خیلی
عالی ترین روزهای من وقتی که تو را میبینم