عاشقم باشى یا از من متنفر
هر دو مطلوب من هست...
اگر عاشقم باشى
همیشه در قلبتم ❤️
و اگر از من متنفر باشى
همیشه در ذهنت خواهم بود 🤔