دوست دارم عزیزم

دوست دارم فقط بهم اشاره ای کن تا پیشت برگردم ! اگر هنوز فرصتی هست