همیشه حسرت دیدار تو را داشتم ای زیباترین احساس من احساس من برای تو

 

من نمیدانم کجایی نمیخواهم هم بدانم فقط دوست داشتم مانند دیگران من را دوست داشته باشی

 

همیشه حسرت دیدار تو را داشتم برای اینکه من را کامل درک کنی و ببینی که چقدر دوست داشتم

 

ولی همیشه در یک نگاه یک حسرت برای من نبود

 

پس کجایی ای زیباترین زیبا ها ای درمانگر دلهاheart