باران می آید و من و تو زیر چتر عشق هستیم

باران می آید و من و تو زیر چتر عشق هستیم چقدر زیبا و جذاب است وقتی باران میبارد ! پس همیشه دوستت دارم عزیزم